Begrippen

Begrippen

Om je wegwijs te maken in de vele, wellicht onbekende woorden die je tegenkomt hebben we een begrippenlijst opgesteld. Hieronder zie je een uitleg van de betekenis van veelvoorkomende begrippen.

Budgethouder
Een budgethouder is iemand die het persoonsgebondenbudget (PGB) op zijn naam toegewezen heeft gekregen. Dit staat op het indicatiebesluit.

CAK
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Verder verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Door middel van de rekenformule is het mogelijk de eigen bijdrage uit te rekenen.

CIZ
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ levert zelf geen zorg, maar werkt als onafhankelijk orgaan binnen de wettelijke kaders. Wanneer u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, bepaalt Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of u een indicatie krijgt.

Eigen bijdrage
Wanneer iemand Zorg Zonder Verblijf ontvangt, dan zal diegene eigen bijdrage moeten betalen. De officiële naam voor thuiszorg is Zorg Zonder Verblijf . Het CAK berekent de eigen bijdrage en int de eigen bijdrage. In Nederland stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de eigen bijdrageregeling Zorg Zonder Verblijf vast. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert deze regeling uit.

Indicatie
Indien iemand in aanmerking wil komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan heeft diegene een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hoe de toegekende zorg eruitziet, is vastgelegd in het Besluit Zorgaanspraken.

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn naaste familieleden zoals kinderen, broers of zussen, die voor een groot gedeelte de zorg voor zieke familieleden of vrienden op zich nemen.

PGB
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee iemand zelfstandig zorg of verpleging kan inkopen. Met het PGB kan diegene zelf zorgverleners uitkiezen of een thuiszorgbureau inhuren. Als iemand thuiszorg of thuisverpleging inkoopt met het PGB dan houdt diegene zelf de controle over de hulp die hij of zij krijgt.

Thuiszorg
Wie thuis verzorging, verpleging of hulp in de huishouding nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking komen Thuiszorg in aanmerking.

Verzorging
Verzorging betekent het ondersteunen en stimuleren van de zorgvrager in zijn leefomgeving, wanneer deze niet voldoende in staat is zichzelf te verzorgen.

Verpleging
Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager wanneer deze door een ziekte, beperking of aandoening niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen.

WLZ
De Wet langdurige zorg (WLZ) is er voor ieder die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft. De Wlz neemt bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werden geregeld.

WMO
In Nederland zorgt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Zowel ouderen als chronisch zieken en mensen met een beperking door psychische klachten. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.

Zorg in Natura
Zorg in natura is zorg die door het zorgkantoor wordt betaald en door de zorgaanbieder is verleend. Het zorgkantoor betaalt vergoedingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder uit. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.

Zorgprofiel
Een zorgprofiel – voorheen zorgzwaartepakket (ZZP) –  bestaat uit een beschrijving van het cliëntprofiel, een beschrijving van het soort zorg, de totale omvang zorg in uren, de setting (bijvoorbeeld beschermd wonen) en de leveringsvoorwaarde.

ZVW
De Zorgverzekeringswet (ZVW), is de wet die in Nederland de zorgverzekering regelt. De wet stelt een ziektekostenverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is volgende de Wet langdurige zorg (WLZ).